KFS a fyzika

Základom vesmíru je informácia

 

  1. Živé organizmy, ich energetika a a samoregulácia.

Život by nebol možný bez vzájomnej výmeny informácií a energií medzi biologickými objektmi a okolitým prostredím. Energetické potreby ľudského organizmu pokrýva strava len na 15 – 17%, zvyšná energia prichádza zvonka vo forme polí. Je známe, že všetky živé bunky, ako aj celý ľudský organizmus, sú zdrojmi elektrických a magnetických vibrácií (oscilácie, vlnenie, kolísanie). Pritom čím je organizmus zložitejší, tým väčší je aj rozsah hodnôt elektromagnetických polí vylučovaných a prijímaných týmto organizmom.

Napríklad frekvenčné spektrum človeka je o dva rády (100x) vyššie ako u vírov a parazitov. Pritom intenzita (amplitúda) vyžarovania biologických objektov je veľmi nízka a táto skutočnosť sťažuje ich záznam prístrojmi.

Z fyzikálneho hľadiska je akýkoľvek biologický objekt otvoreným nerovnovážnym nelineárnym systémom. Tento systém si zachováva svoju stabilitu vďaka vonkajším energetickým vstupom, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou jeho existencie ako nerovnovážneho systému.

Názorným príkladom otvoreného nelineárneho systému je hračka – vĺčik – ktorá pre zachovanie svojho pohybu a stability potrebuje sústavný vonkajší krútivý pohyb. Nerovnovážne biologické systémy môžu byť stabilné len v dynamickom stave a úroveň ich stability závisí na kapacite vibračných procesov.

Stabilita nerovnovážnych biosystémov môže byť len dynamická a rezervy tejto stability závisia od objemu vibračných procesov. Hlavným mechanizmom pre podporu vibračných procesov v organizme je asymetria.

Asymetrické (rôzne, nezhodné pri zrkadlovom zobrazení), pravá a ľavá ruka, pravá a ľavá polovica tela, na molekulárnej úrovni sú jedným z prejavov asymetrie – stereoizometria – všetky tuky a uhľovodíky sú pravotočivé – odkláňajú rovinu polarizácie svetelnej vlny v smere pohybu hodinových ručičiek – a všetky bielkoviny sú ľavými stereoizometrami – odkláňajú rovinu polarizácie svetelnej vlny proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

Takáto kombinácia stereoizomerov v živých organizmoch sa nazýva pravidlom chirálnej čistoty (chira – ruka po grécky, chiromantia – veštenie z dlane). Chirálna čistota očividne zabezpečuje dostatočný objem vibračných procesov a tým aj stabilitu biosystému.

Vďaka vibračným procesom a nimi tvoreným informačným vírovým magnetickému vlnením môže prebiehať komunikácia medzi bunkami, orgánmi a funkčnými systémami spájajúcimi celý organizmus do jedného celku, prepojeného rytmickými procesmi.

 

  1. Odovzdávanie informácií z vonkajšieho prostredia organizmu a naopak.

Všetky biologické objekty sa rodia, rozvíjajú a žijú v biosfére. Biosféra je predovšetkým informačným priestorom. Na fyzickej úrovni obsahuje vodu, kyslík, dusík, vápnik, kremík a ďalšie potrebné chemické prvky ako aj rôzne polia (vlnové): elektromagnetické pole, gravitačné pole a iné, ktoré zmyslami nepociťujeme ale pre prírodu majú obrovský význam. Vplyv majú aj kozmické žiarenie, magnetické pole zeme, polia planét a hviezd.

Pri odovzdávaní informácií v živých organizmoch má mimoriadne dôležitú úlohu voda, najmä štruktúrovaná voda. Voda v prírode je zväčša štruktúrovaná dobre. Štruktúru tejto vody podporuje jej pohyb v prírode – neprerušovaný proces, na ktorý podľa prísnych prírodných zákonov vplývajú v priestore dlhé aj krátke časové rytmy.

Vďaka geniálnemu rakúskemu vedcovi XX. storočia Viktorovi Schaubergerovi, ktorý zasvätil život skúmaniu vody vieme, že prúdenie vody v prírode – v potokoch a prameňoch má vždy vírivú povahu (cykloidno-špirálovitý pohyb podľa Schaubergera).

Nielen vodné prúdy ale aj organizmy žijúce vo vode – rôzne druhy mušlí – majú sklon vytvárať orgány, cez ktoré preteká voda v špirálovitej forme. Špirálová štruktúra tkanív a kostí, všetkého kolagénu je dôkazom pôsobenia živého sveta vody a vírivých informačných polí.

Potvrdzuje sa, že všetky prírodné vláknité špirálotvorné štruktúry sú ideálne pre vzájomné pôsobenie s informačnými vírivými elektromagnetickými vlnami.

 

  1. Vektorové a skalárne magnetické polia.

 Skalárne magnetické pole experimentálne objavil geniálny ruský fyzik z Tomska Genadij Vasilievič Nikolajev (o registráciu objavu požiadal v r. 1982), ktorý rozpílil cilindrický magnet o obrátil jednu polovicu o 180 st.

 

Svätá veda.

Časopis „Univerzitný zborník – Fyzika“, ktorý nemá žiadny vzťah k Ruskej Akadémii vied, publikoval asi 30 článkov G. V. Nikolajeva, ktoré urobili prevrat z základoch základnej fyziky. V skutočnosti boli publikované len krátke anotácie na jeho články a záujemcovia si ich museli objednávať v moskovskom archíve a niekoľko mesiacov čakať na drahé kópie. Bolo urobené všetko pre maximálne sťaženie prístupu fyzikom k Nikolajevovym prácam, ale len pre ruských vedcov. Na Západe je jeho dielo dobre známe. http://www.galactic.org.ua/SLOVARI/n1-8.htm.

 

„Pozdĺž línie rezu je celkové vektorové magnetické pole rovné 0 – (rovnaké proti sebe nasmerované vektory v ich súčte dávajú nulový vektor), a skalárne magnetické pole je maximálne. Toto skalárne magnetické pole pôsobí na prúdenie pozdĺžnymi silami a nie, ako je známe zo školských učebníc, priečnymi silami vektorových magnetických polí. Objav Nikolajeva prináša principiálne nové predstavy o magnetických silách pohybujúceho sa elektrického náboja, druhom (skalárnom) type magnetického poľa, pozdĺžnej magnetickej sile a pozdĺžnych elektromagnetických vlnách a vyvoláva u niektorých fyzikov pochybnosti a zmätok.

Už v dnešnej dobe je ľudstvo prinútené kvôli obmedzeným východzím koncepciám v modernej elektrodynamike míňať obrovské prostriedky na prekonanie tých technických ťažkostí, s ktorými sa stretáva v praktickej činnosti. Toto nezmyselné plytvanie intelektuálnych, technických a finančných zdrojov spoločnosti v napätej ekonomike, ktorému by sa dalo vyhnúť, bude časom postupovať a môže ešte viac zhoršiť už aj tak zložitú ekonomickú situáciu ľudstva.“

  1. V. Nikolajev – Neprotivorečivá elektrodynamika. Tomsk Vydavateľstvo NTL, 1997, str 144.

 

Fakty však nepustia! Najvýraznejším bola skutočnosť, že skalárne magnetické pole na rozdiel od vektorového, nevykazuje žiadne vzájomné pôsobenia s bežnými magnetickými materiálmi a vyžaduje zvláštne metódy pre jeho určenie. Je zaujímavé poznamenať, že významnú účinnosť pôsobenia skalárneho magnetického poľa na biologické objekty potvrdzuje aj analýza vitálnej aktivity živých buniek.

 

Bunka je vodičom prúdu a v jej vnútri chýba (alebo je značne oslabené) vonkajšie priečne elektromagnetické vlnenie (zákon Ostrogradského-Gaussa), ale doteraz málo známe pozdĺžne vlny a skalárne pole môžu voľne prenikať cez bunkovú membránu a prinášať biologicky významné informácie. Analogicky sa v samotnej bunke prebúdzajú skalárne magnetické polia a s nimi spojené pozdĺžne vlny, ktoré sa využívajú na výmenu informácií medzi bunkami.

 

Podľa výsledkov výskumu Omského inštitútu pre praktickú psychofyziku (skupina Akademika V. I. Nesterova, zariadenia pre nelineárnu diagnostiku “Oberon”, “Aurum”) bolo nájdené mimoriadne slabé vírivé magnetické pole okolo všetkých biologických systémov. Pritom tieto polia (skalárne polia!) sa používajú v biologických objektoch ako prostriedok pre medzibunkové a vnútrobunkové vzájomné pôsobenie.

 

  1. Riadiaci rytmus magnetického poľa zeme

Rozhodujúci význam pre zachovanie stability nelineárnych nerovnovážnych otvorených biologických systémov má riadiaci rytmus magnetického poľa Zeme, s ktorým sa synchronizujú všetky biorytmy. Zem ako živá bytosť je schopná informácie a energiu vymieňať. Tento vzájomný vzťah s vesmírom prebieha kolmo na rovinu Hartmannovej mreže, ktorej priesečníky na zemskom povrchu vytvárajú geopatogénne zóny.

Okrem toho, Zem sa vyvíja, mení frekvenčné, amplitúdne a priestorové charakteristiky svojho magnetického poľa. Magnetické pole Zeme začalo slabnúť asi pred 2000 rokmi. Prudký pokles jeho intenzity (amplitúdy) bol pozorovaný počas posledných 50 rokov, od roku 1944 sa začali mohutné výkyvy.

Mení sa aj frekvenčná charakteristika magnetického poľa Zeme – Schumannova frekvencia – hlavná frekvencia magnetického poľa planéty rytmus Zeme (tlkot srdca našej planéty). Schumannova frekvencia bola dlhú dobu na úrovni 7,83 Hz a aj armáda podľa nej nastavovala svoje prístroje. Jej hodnoty však začali narastať – v r. 1994 – 8,6 Hz, v r. 1999 – 11,2 Hz, na konci roku 2000 okolo 12 Hz. V súčasnosti je Schumannova frekvencia na úrovni 14 Hz a stále rastie.

 

  1. Korektory funkčného stavu organizmu

Za najefektívnejšie a najmenej nebezpečné pre obnovu stratenej harmónie a zdravia je považované nízkoenergetické a multifrekvenčné rezonančné pôsobenie, aké poskytujú Korektory fyzického stavu (KFS).

Pred vynálezom KFS S.V.Koľcov pracoval na posilnení kapacity a efektívnosti pasívnych rezonátorov pre anténne komplexy diaľkového spojenia. Odhalil pozitívne biologicky aktívne pôsobenie týchto rezonátorov na človeka, čo ho priviedlo k vytvoreniu platničiek biorytmických polarizátorov (BRP) a následne aj KFS.

Podľa slov Koľcova, pozorované účinky platničiek BRP neboli celkom v súlade s elekromagnetickou teóriou podľa Maxwellových rovníc. Pri štúdiu odbornej literatúry o magnetizme sa Koľcov zoznámil s objavom tomského fyzika Nikolajeva o objave skalárneho magnetického poľa, ktoré pôsobí na prúdenie pozdĺžnymi silami.

Koľcov použil v KFS tiež variantu rozrezaného a o 180° prevráteného plochého magnetu. Pri výskume činnosti BRP venoval pozornosť na pri magnetizácii vznikajúcu závislosť vyžarovania výsledného magnetického materiálu od polarizácie vonkajšieho okolitého magnetického poľa v momente výroby magnetov. Jednoduchšie povedané, KFS si pamätajú a potom vyžarujú charakteristiky všetkých polí, ktoré boli v ich okolí v okamihu magnetizácie.

To čo si magnetické materiály z okolitých polí v čase magnetizácie pamätajú je uložené v ich pamäti na dobu neurčitú, až do ďalšej možnej premagnetizácie. Toto pasívne vyžarovanie nemusí byť vždy vhodné pre biologické objekty. Preto sa pri výrobe jednotlivých častí KFS v špeciálnych komorách kladie dôraz na bezpečnosť, na riadenú magnetizáciu, na prípravu vhodných zdrojov vĺn a na chirálnu čistotu.

 

Konštrukcia KFS.

konstrukcia_kfs

 

KFS Koľcova

Zariadenie sa skladá z dvoch častí – pracovnej časti a obalu.

Pracovná časť zariadenia je mnohovrstvová platnička 55x78mm. Jej základnou zložkou sú štyri magnetické nosiče 14 x 19,5mm, vyrobené z vysokokvalitnej magnetickej gumy. V strede každého nosiča je uložený vlnovod, ich vnútorná konštrukcia je vyhotovená v súlade s patentmi RF č. 2214843 a č.2262361.

Na jednej strane vonkajšieho obalu je rebrovaná plocha, účinné sú obe strany KFS.

 

Na prežitie v džungli infekčných a vírusových chorôb je potrebné zvýšiť frekvenciu bunkových vibrácií.

Vysokofrekvenčná bunková „energetika“ nevpustí dovnútra bunky žiadneho pôvodcu nemoci.